Phần mềm sinh trắc vân tay DMIT Software in Vietnam

Posted on September 7, 2023

phần mềm sinh trắc vân tay

Phần mềm sinh trắc vân tay đã được phát triển trên thuật toán dựa trên nghiên cứu dấu vân tay được thực hiện trên hàng nghìn cá nhân trên toàn cầu. Nghiên cứu về dấu vân tay này đã được Tiến sĩ Howard Gardner kết hợp thêm với Lý thuyết Đa trí thông minh để tạo ra Báo cáo Kiểm tra Đa trí thông minh Dấu vân tay hoặc báo cáo Sinh trắc học Dấu vân tay.

Current Offer